Pasen

Pasen en de bewustwording van de geestelijke wereld

Pasen werkelijk beleven is een bewustwording van het bestaan van de geestelijke wereld. Dan zal iets worden gevoeld van wat het wil zeggen niet alleen met de materie te leven, maar met wat leeft in het universum.

Dat wat wij het Paasfeest noemen werd vóór Christus door de oude volkeren al gevierd namelijk het weten dat uitging van de heilige mysteriën, dat het leven in de geest in staat is de dood in de stof te overwinnen. Dit weten wil zeggen dat als de mens leeft met het bestaan van de geestelijke wereld, met het bestaan van de geestelijke krachten die achter de schepping van mens en aarde staan, doet de mens lichtkracht op. Deze lichtkracht in de mens verlost hem van de donkere krachten waarmee de mens zich verbindt op aarde als hij zich alleen richt op de materie en die zijn levenskrachten aantasten. Alleen de lichtkracht die uitging van de mens als hij leefde met het bestaan van de geestelijke wereld, bracht de mens in vroegere tijden tijdens het leven en maar ook na de dood in verbinding met deze geestelijke wereld.

Ruim 2000 jaar geleden richtte de mens zich bijna alleen nog maar op de materie en zijn eigen wellusten. Er ging geen of nauwelijks nog lichtkracht uit van de mens. Daardoor kregen de donkere krachten de mogelijkheid om te heersen over mens en aarde en kon de mens tijdens zijn leven maar ook na de dood niet meer in verbinding komen met de geestelijke wereld. De aarde was als het ware omhuld door een donkere atmosfeer. Het was ook voor de geestelijke wereld zelf niet meer mogelijk om met de mens in verbinding te zijn. Deze onontbeerlijke verbinding voor de mens en mensheidsontwikkeling, die uitgaat van de lichtwereld van de zon, was afgesneden. 

Alleen het hoge zonnewezen zelf, Christus, zou vanaf de aarde met zijn enorme lichtkracht, die uit moest gaan van een menselijke incarnatie, deze donkere krachten kunnen breken. Zo incarneerde Christus in het zorgvuldig voorbereide lichaam van Jezus om in drie jaar zijn menswezen zo te vergeestelijken, dat op het moment dat hij door de poort van de dood ging, op goede vrijdag, zijn enorme lichtkracht de donkere krachten brak en uitstraalde naar de geestelijke wereld, de lichtwereld van de zon, tijdens de opstanding op Paaszondag. 

De enorme lichtkracht van Christus openbaarde zich vanaf de aarde aan de geestelijke wereld. De geestelijke wereld openbaarde zich opnieuw door Christus aan de mens.

Christus kon op aarde de geestelijke wereld niet schouwen door de donkere krachten die heersten. Hij heeft door de werkzaamheid van zijn hoge geestelijke wezen in een menselijk lichaam, de mensheid verlost, de stof opnieuw vergeestelijkt, de donkere krachten en de dood overwonnen.

De wezenlijke betekenis van Pasen ligt in de overwinning van de geestelijke wereld en de daardoor ontstaande hernieuwde verbinding met mens en aarde. De betekenis van Pasen ligt in het bewustzijn dat deze overwinning geschiedde vanuit de innerlijke kracht van Christus. De betekenis van Pasen ligt in het nieuwe leven dat door Christus voor de mens mogelijk werd, om weer in verbinding te kunnen komen met de geestelijke wereld tijdens de mens zijn leven op aarde en deze weer te vinden na de dood.

Dat Christus zich voor de mens blijvend heeft verbonden met mens en aarde en dat daardoor de mens zijn eigen ‘Ik’ zich zou kunnen gaan ontplooien in verbinding met zijn hoger ik, daarin ligt de betekenis van ‘hemelvaart’ en Pinksteren.

Marjon Brinkgreve

Maart 2021